KRAJEVNA SKUPNOST OTOČEC

Header

Zapisnik sestanka Odbora KS Otočec za OPPN z izdelovalcem OPPN-ja

ponedeljek, 14.3.2011

STROKOVNE PODLAGE ZA OBMOČJE JEDRA OTOČEC (OTO/2-OPPN) Dne 14.3.2011 Prisotni: g. Jože Borse, g. Marjan Turk, g. Rangus Tone, g. Žura Martin, g. Košir Miloš, msgr. France Dular (župnik), -KS Otočec, Ivanka Kraljič – Proplan (izdelovalec). Predstavniki KS Otočec so obrazložili svoje pripombe in predloge na izdelano gradivo strokovnih podlag za območje jedra Otočec, in sicer:

VRTEC
 • za 60 otrok
 • povečati parcelo zupnišča,
 • predvideti nadstrešnico na južni strani sedanje veroučne stavbe,
 • brisati pešpot čez območje vrtca in jo predvideti po cesti okoli župnišča.
POZIDAVA SEVEROZAHODNO OD REGIONALNE CESTE
 • brisati veliki trgovski center in namesto njega predvideti manjši podolgovati objekt, podobno kot obstoječi na parc. Št. 160/149 k.o. Šentpeter (severna stran Šolske ulice),
 • ostale objekte prilagoditi velikosti zgoraj omenjenega objekta
TRG
 • vzhodna stran: zmanjšati objekt, naj bo podolgovate oblike, širine 10m in ga premakniti na trg, zaradi varovanja parcel individulanih lastnikov (pošta, banka),
 • na vzhodni strani vzhodnega objekta predvideti gospodarski dovoz,
 • zahodna stran: predvideti objekt v obliki črke »L« (trgovina),
 • objekta naj imata dvokapno streho s klasičnimi frčadami,
 • predvideti »steno« ob regionalni cesti, ki bo zapirala trg s severne strani ali predvideti nadvoz na regionalno cesto, da se ustvari čim širši in bolj odprt prehod iz trga na območje gasilskega doma (vizualna povezava),
 • na trgu predvideti vodnjak... ali kaj podobnega, predlagati ureditevograje ob regionalni cesti, da dobi značaj urbane opreme mesta,
 • ob mestni cesti na območju trga predvideti več parkirišč in sicer: pravokotno parkiranje z varovalnim pasom ob cesti, kolesarsko stezo in peš pločnikom (6.0m (cesta)+2,5m (varovalni pas) + 5,0m (pravokotna parkirišča)+4,5 m (pešci in kolesarji),
 • od BUS postajališča na regionalni cesti do trga predvideti zunanje stopnišče,
 • predvideti lokacijo za prestavitev spomenika s sedanjega vogala ob pošti, nova lokacija je možna na začetku športno rekreacijskega parka pri novem gasilskem domu.
GASILSKI DOM IN VEČNAMENSKA DVORANA
 • večnamenska dvorana je dimenzij 25x40 m, gasilski dom pa 15x20 m, naj se objekta držita skupaj.
POKOPALIŠČE
 • potrebujejo 330 grobov za obstoječe družine na Otočcu za daljnih 20 let, lahko še več ob upoštevanju novih družin,
 • brisati parkirišče iz območja pokopališča in površine nameniti za vkope, parkirišče pa bo KS reševala z občino na lokaciji sedanjega kmetijskega zemljišča na drugi strani ceste.
ČISTILNA NAPRAVA
 • obstoječa je premajhna
 • prestavitev ČN na novo lokacijo ob Krki, na skrajnem vzhodu, ob meji OPPN,
 • dostop do ČN reševati s ceste iz smeri Grad Otočec (100m, preveriti, da lokacija ni vizualno izpostavljena glede na Grad Otočec.
MOST ČEZ KRKO
 • predvideti obnovo mostu
 • razširitev mostu z dodatkom površine za pešce
 • lahko sam most ostane z enim voznim trakom, vendar mora dobiti pločnike za pešce
 • ker je most zunaj meja OPPN se preveri možnost rekonstrukcije mostu po OPN, če to ni možno, potem je predlog, da se meja OPPN razširi na most.
ZAHODNA NOVA POZIDAVA
 • predvideti bolj rahlo pozidavo, individualne parcele, samostoječa gradnja na sredini parcele, med objektom in mestno cesto predvideti zelene vrtove, zelene žive meje, dostopi do objektov preko nove ceste, ki se na zahodu odcepi od mestne ceste in poteka ob regionalni, ter napaja parcele s severne strani,
 • orientacija objektov naj bo sever-jug, da imajo objekti južno sonce,
 • smer slemena vzporedna s cesto
 • od priključka na krožišče, vključno s parc. Št. 118/4 k.o. Šentpeter se predvidijo poslovno stanovanjski objekti (nasproti sedanjim večstanovanjskim objektom), dimenzij 12x25m, P+1+M, podolgovate oblike, lahko so tudi več stanovanjski objekti, naprej proti zahodu pa individualni stanovanjski objekti,
 • parkirišča v območju poslovno stanovanjskih objektov vzdolžno ob cesti ali na vkopanih skupnih parkiriščih med objekti, na območju izključne stanovanjske gradnje pa vzdolžna parkirišča ob cesti niso več potrebna,
 • za stanovanjske objekte se lahko predvidi dostop z mestne ceste za dve parceli skupaj,
 • BUS postajališča na regionalni cesti se obdržijo, vendar se nariše še BUS postajališče po projektu za krožišče (na mestni cesti),
 • dovoliti mirno obrt, v ozadju objekta (severna stran) se lahk uredi dvorišče, vendar nadkrito s ploščo, oziroma zeleno streho,
 • predvideti parcelo za TP.
PROMET – CESTA ZA RATEŽ
 • Ohraniti zavarovano hišo in vrt nasproti kapelice, na parc. Št. 176/2 in *24/1 k.o. Šentpeter ter zaradi tega premakniti pločnik južneje, cesto za Ratež obravnavati kot glavno cesto v mestu in nanjo priključiti vzhodni krak ceste, ki prihaja od pokopališča.
INFRASTRUKTURA
 • kablirati vse zračne vode,
 • prestaviti ČN,
 • dograditi zahodno vejo kanalizacije

Svet KS Otočec

<<Nazaj