KRAJEVNA SKUPNOST OTOČEC

Header

Zapisnik 10. redne seje Sveta KS Otočec z dne 24. januar 2012

Prisotni: Borse Jože, Papež Berus Urška, Žura Martin, Turk Marjan, Barbo Tatjana, Kravcar Marko, Medved Jože

Odsotni: Rataj Janez, Rifelj Franc - opravičeno
Ostali prisotni: predsednik TD g. Matej Rifelj
Predsednik je predlagal dnevni red, ki se glasi:
Srečanje Šentpetrov
Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje Sveta KS
Obravnava poslovnika Sveta KS Otočec
Razprava in potrditev finančnega načrta KS za leto 2011 in 2012
Predlaganje kandidatov za člane odbora za obravnavo romskih vprašanj v KS Otočec
Razno
K1: Srečanje Šentpetrov

Žura Martin in Matej Rifelj sta prisotne seznanila s potekom priprav na srečanje, ki bo prvo soboto v juniju letos. Srečala sta se z direktorjem Hotelov Otočec g. Šoštarjem, s katerim sta se uskladila glede najpomembnejše točke, in sicer prostora za osrednjo prireditev in pogostitvijo. Cena dvorane je 2000 eur, gostinska ponudba 16 eur/osebo. Finančni načrt in program je narejen in se ga lahko odnese na MO Novo mesto k županu s prošnjo za sofinanciranje. Potrebno je sklicati predstavitveni sestanek, ki naj bi bil nekje sredi marca.

Sklep: Predsednik dogovori sestanek z županom, da se mu predstavi potek srečanja in preda zahtevek za sofinanciranje.
Zadolžen: predsednik KS
Rok: v naslednjem tednu

K2: Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje Sveta KS Otočec

Na Komunalo so bili podani predlogi, vendar je bil odgovor, da naj ne pričakujemo preveč. Predvidoma do 6. meseca letos bo šla v izgradnjo kanalizacija in obnova vodovoda Lešnica. Krožišče Otočec je še vedno v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. 6.2.2012 so vabljeni sosedje, da podajo pripombe. Nato pa se bo izvedla izbira izvajalca. Letos bo potekala priprava načrta za kanalizacijo Ždinja vas, nadaljevanje priprava načrta za kanalizacijo Vrh, Paha, Herinja vas, za Sevno pa je pripravljen idejni načrt. OPPN Otočec je v zamudi, saj v M. o. niso dobili vseh smernic iz Elektra, arheologov, usklajevanja ostalih projektov na področju OPPN-ja in naravovarstvenikov. OPPN Otočec naj bi obravnavali na januarski seji MO Novo mesto, če bodo uspeli pridobiti vse potrebne podatke, drugače se bo obravnaval na februarski seji. Rok za razgrnitev je bil do 9.1.12.

Sklep: Zapisnik se potrdi in objavi na spletni strani KS. Zadolžen: predsednik KS in Urška Berus Papež Rok: v naslednjem tednu

K3: Obravnava poslovnika Sveta KS Otočec

Več kot eno leto je minilo, od kar smo dali pripombo na MO Novo mesto, da poslovnik ni usklajen s Statutom, vendar odgovora ni bilo. Po pregledu Poslovnika KS Otočec smo se odločili, da spremenimo sledeče:

7. člen – Volilna komisija, to se ne opravlja v sklopu dela Sveta KS (2.stran) – ČRTAMO VEN
5. člen druga alineja – SE POPRAVI, da ustanovitveno sejo Sveta KS skliče župan MO, ne pa predsednik KS
8. člen Komisija za Statut in poslovnik, tega nimamo in bi bilo potrebno komisijo ustanoviti. Sestavljena mora biti iz dveh članov Sveta KS, ki bosta skrbela za pravilno izvajanje
22. člen ni v skladu z Statutom, glede izvolitve Nadzornega odbora, Statut ne predvideva tega odbora, ker nadzor vrši MO; voli in razrešuje krajevno volilno komisijo, razpisuje referendum, določa nadomestila oz. plače funkcionarjev - ČRTAMO VEN,
23. člen tretja alineja - Komisija za vloge in pritožbe – se ne imenuje, to je cel Svet KS.
Glasovanje 6 glasov ZA, 1 glas proti. Poslovnik je z predlaganimi spremembami potrjen.

Predlog za člana Komisija za Statut in Poslovnik sta Tatjana Barbo in Marko Kravcar. Potrditev komisije prelagamo na naslednjo sejo. Ta komisija bdi nad pravilnim izvajanjem Poslovnika in Statuta in predlaga spremembe Poslovnika.

Sklep: Poslovnik se s 6 glasovi za in enem vzdržanim potrdi z zgornjimi popravki.

K5: Razprava in potrditev finančnega načrta KS za leto 2011 in 2012

Pregledali smo finančno poročilo za leto 2011. Začetno stanje denarnih sredstev na računi KS Otočec je bilo 6.667 eur, prihodkov od najemnin, grobnin in MO je bilo za 30.888 eur in odhodkov za 29.814 eur (vzdrževanje objektov, Ažuriranje dokumentacije za MV, dela na pokopališču,..). Stanje konec leta 2011 je 7.741 eur.

Sklep: Poročilo za leto 2011 je Svet potrdil.

Članom sveta je bil posredovan finančni načrt za leto 2012. Sporna je bila postavka za kilometrino. V razpravi ni bil podan predlog za prerazporeditev omenjene postavke. Podan je bil predlog, da se razprava o finančnem načrtu prenese na naslednjo sejo Sveta.

Zaradi nestrinjanja je ob 20:07 uri sejo zapustil Medved Jože.

Zadolžen: predsednik KS
Rok: do naslednje seje

K6: Predlaganje kandidatov za člane odbora za obravnavo romskih vprašanj v KS Otočec

Za spremljanje romskega vprašanja v naši KS je potrebno ustanoviti Odbor, ki bo obravnaval romska vprašanja. Predsednik je predlagal naslednje člane:
Melita Bevc Novak (OŠ)
Kovačič Iztok (Romi)
Černe Andrej (Hoteli Otočec)
Kramar Jože (krajan)
Žura Martin (član Sveta KS)
Sklep: Vsem predlaganim je potrebno poslati obvestilo in pridobiti njihova soglasja. Predlog članov komisije je bil sprejet z 6 glasovi ZA .
Zadolžen: predsednik, Janja Žibert

K7: Razno

V letošnjem letu poteče najemna pogodba z g. Perkotom. Potrebno ga je poklicati na razgovor in se dogovoriti za podaljšanje najemnega razmerja do leta 2015 in ne več.

Zaradi slabega obiska uradnih ur KS Otočec, ki so sedaj vsak drugi in četrti torek v mesecu, predlagam spremembo in sicer enkrat na mesec in to tretjo sredo v mesecu. Ta čas je bolj ugoden, saj so ob sredah tudi drugje uradne ure.

Zbor krajanov je potrebno pripraviti v začetku marca.

Zapisnik potrjen dne, 21. marca 2012

<<Nazaj