Občinski podrobni prostorski načrt za Otočec

Header

Občinski podrobni prostorski načrt za Otočec

Teater Otočec

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 5t. 33107, 70108 -ZVO-18, 108/09, 80110-ZUPUDPP (10612010 popr.) in 43111-Z\Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, 5t. 96/08 -UPB2) Mestna občina Novo mesto objavlja

JAVNO NAZNANILO

o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za jedro naselja Otočec.

1. Javno se razgrne dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za jedro naselja Otočec, ki ga je pod številko OPPN-06/10 izdelalo podjetje PROPLAN, lvanka Kraljic, s.p., Krško, v juniju 2012 (v nadaljevanju: dopolnjen osnutek prostorskega akta).

2. Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka prostorskega akta bo potekala v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, l. nadstropje, od 28. junija do vključno 6. avgusta 2O12.

V PDF datoteki je priložen grafični prikaz ureditve jedra naselja Otočec, kot je predviden z novim OPPN-jem.

Več tudi v tej PDF datoteki.

 Deli z ostalimi: